Mgr. Martin Fládr

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen v roce 1972 v Plzni.
Manželka, Mgr. Kateřina Fládrová, učitelkou češtiny a hudební výchovy na Mikulášském gymnáziu v Plzni
Dcera Štěpánka

Martin Fládr studoval Střední pedagogickou školu ve Stříbře, obor vychovatelství. Zdárně vystudovanému oboru se také několik let profesně věnoval.
V roce 2003 úspěšně ukončil studium vysokoškolského programu speciální pedagogika, obor výchovná práce ve speciálních zařízeních na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. O dva roky později zakončil studium vš. programu specializace v pedagogice, studijní obor sociální pedagogika opět na Pedagogické fakultě hradecké univerzity. Studium sociální pedagogiky se u M. Fládra shodovalo s jeho zájmem o fungování občanské společnosti v celé její pestrosti, o problematiku spolků a dalších neziskových organizací. M. Fládr pracuje v současné době jako etoped v Dětském diagnostickém ústavu v Plzni. Zabývá se diagnostikou a terapií poruch chování u dětí sociálně hendikepovaných, dětí nejrůznějším způsobem ohrožených. V tomto vysoce odborném zařízení pracuje od roku 1994 (zpočátku jako skupinový vychovatel, později jako vedoucí pracovník).
Před nástupem do Dětského diagnostického ústavu vykonával civilní vojenskou službu v Psychiatrické léčebně v Dobřanech, kde získal mnoho cenných zkušeností a komunikačních dovedností. Krátce po ukončení střední školy byl zaměstnán jako loutkoherec v divadle Alfa.
Neprofesionální provozování divadelního umění je jeho neopomenutelným zájmem. Od svých dětských let se aktivně účastní života ve spolku Loutkové divadlo V Boudě. Po několik let fungoval jako jeho umělecký vedoucí a následně i jako předseda spolku. Osobní angažovanost v občanském sdružení, které je významnou součástí plzeňské kulturní historie, považuje za výraz obdivu k umění našich předků a úcty k minulosti města. Zároveň tato činnost umožňuje pochopení a respektování úhlu pohledu nejmladších obyvatel města.
Do veřejného politického života vstoupil v roce 2006, kdy začal spolupracovat s Pravou volbou pro Plzeň a přijal její nabídku ke kandidatuře ve volbách do obecních zastupitelstev. V říjnu byl díky preferenčním hlasům zvolen zastupitelem městského obvodu Plzeň 3. Zaměřuje se na podmínky pro výchovu a vzdělání dětí a mládeže v Plzni, na možnosti pro seberealizaci, využití volného času a odreagování dětí všech věkových kategorií (včetně dětí sociálně ohrožených a rizikových). Zároveň sleduje pestrost a úroveň kulturního prostředí města, nabídku kulturních akcí a podmínky pro existenci neziskových uměleckých a sociálně kulturních institucí.
Pracoval v komisi pro využití volného času dětí a mládeže rady městského obvodu Plzeň 3, v kulturní komisi Magistrátu města Plzně a ve správní radě Nadačního fondu pro kulturní aktivity občanů města Plzně. S filozofií Pravé volby pro Plzeň ho spojuje zájem o občanský život a možnosti rozvoje rodného města, úcta k tradicím a historii města Plzně.