Kandidáti pro obvod Plzeň 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ing. Jiří Trhlík

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen v Plzni v roce 1961
Manželka Mgr. Alena Trhlíková, učitelka
Děti Martin a Eva

Odborný pracovník ochrany životního prostředí Jiří Trhlík je členem Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 od roku 1998. Po absolvování vysoké školy pracoval jako technolog a snažil se v polooficiálních strukturách ovlivnit zanedbávanou ochranu životního prostředí. Po převratu v roce 1989 absolvoval postgraduální vzdělání zaměřené na ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a od té doby profesionálně pracuje v ochraně životního prostředí. Dále absolvoval studium ochrany životního prostředí na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, odborné stáže v Norsku a ve Švédsku, manažerský kurz řízení jakosti, ochrany ŽP a bezpečnosti práce. V letech 1998 - 2006 byl předsedou komise životního prostředí při Radě městského obvodu Plzeň 3. Zde se trvale zasazuje o z hlediska dopadu na životní prostředí kvalitní řešení koncepčních i dílčích problémů. Je také členem finančního výboru při Zastupitelstvu MO Plzeň 3. Vedle toho se věnuje problematice sportu mládeže, působil několik let i jako trenér fotbalových žáků či vedoucí dorostu. Inicioval vyhledávání lokalit pro nová hřiště jako náhrady za sportoviště, jejichž existence je ohrožena (např. z důvodu dopravních staveb). Angažoval se v otázce modernizace školních hřišť a jejich zpřístupnění veřejnosti po vzoru Hradce Králové. Působil také v komisi sportu a mládeže a je členem komise životního prostředí Rady města Plzně.

Mgr. Martin Fládr

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen v roce 1972 v Plzni.
Manželka, Mgr. Kateřina Fládrová, učitelkou češtiny a hudební výchovy na Mikulášském gymnáziu v Plzni
Dcera Štěpánka

Martin Fládr studoval Střední pedagogickou školu ve Stříbře, obor vychovatelství. Zdárně vystudovanému oboru se také několik let profesně věnoval.
V roce 2003 úspěšně ukončil studium vysokoškolského programu speciální pedagogika, obor výchovná práce ve speciálních zařízeních na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. O dva roky později zakončil studium vš. programu specializace v pedagogice, studijní obor sociální pedagogika opět na Pedagogické fakultě hradecké univerzity. Studium sociální pedagogiky se u M. Fládra shodovalo s jeho zájmem o fungování občanské společnosti v celé její pestrosti, o problematiku spolků a dalších neziskových organizací. M. Fládr pracuje v současné době jako etoped v Dětském diagnostickém ústavu v Plzni. Zabývá se diagnostikou a terapií poruch chování u dětí sociálně hendikepovaných, dětí nejrůznějším způsobem ohrožených. V tomto vysoce odborném zařízení pracuje od roku 1994 (zpočátku jako skupinový vychovatel, později jako vedoucí pracovník).
Před nástupem do Dětského diagnostického ústavu vykonával civilní vojenskou službu v Psychiatrické léčebně v Dobřanech, kde získal mnoho cenných zkušeností a komunikačních dovedností. Krátce po ukončení střední školy byl zaměstnán jako loutkoherec v divadle Alfa.
Neprofesionální provozování divadelního umění je jeho neopomenutelným zájmem. Od svých dětských let se aktivně účastní života ve spolku Loutkové divadlo V Boudě. Po několik let fungoval jako jeho umělecký vedoucí a následně i jako předseda spolku. Osobní angažovanost v občanském sdružení, které je významnou součástí plzeňské kulturní historie, považuje za výraz obdivu k umění našich předků a úcty k minulosti města. Zároveň tato činnost umožňuje pochopení a respektování úhlu pohledu nejmladších obyvatel města.
Do veřejného politického života vstoupil v roce 2006, kdy začal spolupracovat s Pravou volbou pro Plzeň a přijal její nabídku ke kandidatuře ve volbách do obecních zastupitelstev. V říjnu byl díky preferenčním hlasům zvolen zastupitelem městského obvodu Plzeň 3. Zaměřuje se na podmínky pro výchovu a vzdělání dětí a mládeže v Plzni, na možnosti pro seberealizaci, využití volného času a odreagování dětí všech věkových kategorií (včetně dětí sociálně ohrožených a rizikových). Zároveň sleduje pestrost a úroveň kulturního prostředí města, nabídku kulturních akcí a podmínky pro existenci neziskových uměleckých a sociálně kulturních institucí.
Pracoval v komisi pro využití volného času dětí a mládeže rady městského obvodu Plzeň 3, v kulturní komisi Magistrátu města Plzně a ve správní radě Nadačního fondu pro kulturní aktivity občanů města Plzně. S filozofií Pravé volby pro Plzeň ho spojuje zájem o občanský život a možnosti rozvoje rodného města, úcta k tradicím a historii města Plzně.

Ivan Rollinger

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen v Klatovech v roce 1971, v Plzni žije od r. 1978
Manželka Miroslava, účetnictví a realitní činnost
Děti Ivanka a MirekKurátor a spoluzakladatel památníku americké armády Patton Memorial Plzeň. Absolvoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Plzni v roce 1990, po té základní vojenskou službu v Plzni a poddůstojnickou školu v Trenčíně. Od roku 1992 prodejce zbraní, střeliva, loveckých potřeb a od roku 2005 správce muzea generála Pattona v Plzni. Podílí se zejména na zachování historických událostí spjatých s osvobozením jihozápadních Čech americkou armádou v roce 1945 prostřednictvím vlastní sbírky a spolupořádání vzpomínkových a pietních akcích pro veřejnost např. tradiční akce města Plzně „Slavnosti svobody“. Je předsedou občanského sdružení Indianhead Club Plzeň a členem dalších občanských sdružení, které se zabývají vojenskou historií a historickými vozidly. Ve volném čase se věnuje regionálnímu sběratelství militarií a předmětů poválečné hospodářské pomoci UNRRA, setkání s pamětníky, historii, kulturním památkám a pietním místům u nás i v zahraničí, vojenským a historickým vozidlům.
Od roku 2002 kandiduje za Pravou volbu pro Plzeň jako nestraník na radnici pracoval v komisích Pro otázky integrace cizinců a Pro bezpečnost.
 

Peter Bochnovič

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Petr Bochnovič vystudoval Strojní fakultu a Právnickou fakultu Západočeskéuniverzity. Dluhé roky pracuje jako makléř a manažer v oblasti průmyslového pojišťování. Jako zkušený manažer je Pravou volbu pro Plzeň vysílán do dozorčích rad městských firem.

MUDr. Václav Hejda

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Doktor Václav Hejda po absolvování Lékařské fakulty UK strávil řadu let na zkušené v evropském zahraničí. Po návratu do Plzně pracuje jako internista ve Fakultní nemocnici v Plzni. Ze svých cest si přinesl přesvědčení, že pro udržení svobodyje nutné, aby se občané zajímali o veřejné záležitosti. Tento životní postoj jej přivedl do Pravé volby pro Plzeň. Jako vzdělanec se znalostí cizích řečí zastupoval Pravou volbu v komisi Rady města pro zahraniční vztahy.

Ing. Ctibor Fojtíček

Do plzeňské Škodovky přišel na umístěnku v roce 1957 z Poštorné. Při práci v jaderném strojírenství večerně vystudoval VŠ a řadu postgraduálních kurzů, z nichž některé na ČVUT v Praze. Vědecká aspirantura mu byla po absolvovaných přijímacích zkouškách zamítnuta v r. 1969. Po roce 1989 byl personalistou dnešního Škoda JS.
Do roku 1989 nebyl členem žádné strany. Pracoval však v odborech a významnější funkce měl v Českém atletickém svazu. Od roku 1989 byl členem KDS. Po jejím sloučení s ODS odmítl vstup do ODS, byť při své funkci měl na její kandidátce smluvně zajištěno volitelné místo do PS parlamentu ČR. Stal se řadovým členem ODA. Svoji stranickou životní epizodu ukončil, když se ODA stala výhradně liberální stranou. Je letorou konzervativec.
V počátečních letech demokratického období byl 6 let členem Zastupitelstva města Plzně, z toho dva roky náměstkem primátora. V komisích rady a ve výborech zastupitelstva setrval až do dnešní doby. Snad 40 let je atletickým rozhodčím a od roku 1990 aktivně pracuje v neziskových organizacích.
Je jedenkrát ženatý, má dva syny, sedm vnoučat, žije nenáročným spokojeným životem aktivního seniora. Své názory již řadu let presentuje občasnou publikací v Plzeňském deníku a obšírněji na svém webu www.fojticek.cz/ctibor nebo na www.facebook.com/ctibor.foj.

Ing. Milan Tausch

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen v Plzni v roce 1967
Manželka Ing. Ilona Tauschová, bankovní úřednice
Dcera Lenka

Od absolutoria Vysoké školy ekonomické v Praze pracuje v oblasti ekonomiky. Zpočátku v průmyslové sféře (Škoda, a.s), později po postgraduálním studiu v oboru finančnictví a bankovnictví zakotvil v bankovnictví (Česká spořitelna, Vereinsbank, Živnostenská banka, Oberbank AG). Od roku 2002 spolupracuje  s Pravou volbou pro Plzeň, zejména jako člen městské Finanční komise.

Jakoubek Jaroslav

Ing., Bc. Václav Kubernát

Ing. Běla Trnková