Zastupitelstvo města Plzně

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen v Plzni v roce 1965
Manželka MUDr. Jana Duchková, praktická lékařka
Dvě děti Otík a Anička


Vysokoškolský učitel Vladimír Duchek se učil mechanikem, po maturitě byl dělníkem ve Škodovce. Později absolvoval vysokou školu a pracoval od roku 1990 jako projektant a učitel na Západočeské univerzitě. Od roku 1994 je opakovaně volen za člena městského zastupitelstva. V letech 1994 až 1998 byl náměstkem primátora města Plzně zodpovědný za kulturu, školství, památkovou péči a životní prostředí. Po komunálních volbách v roce 1998 se stal opozičním zastupitelem a byl členem kulturní komise. V té době pracoval v manažerských pozicích v Západočeské plynárenské a externě spolupracoval se Západočeskou univerzitou. Současně dokončil postgraduální studium a dosáhl doktorské hodnosti. Po volbách v roce 2002 byl znovu zvolen náměstkem primátora zodpovědným za ekonomiku, rozpočet a finance. V té době dále, v omezeném čase, přednášel na univerzitě a na jaře 2010 byl jmenován docentem. Po vobách na podzim 2010 byl zvolen do Zastupitelstva města Plzně a znovu odešel do opozice. Vrátil se na univerzitu, přednáší a v roce 2011 byl jmenován proděkanem Fakulty strojní. Svůj zájem o kulturně společenský život ve městě projevil dlouholetou prácí ve správních orgánech Plzeňské filharmonie a Galerie města Plzně.

MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D.

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen v Plzni roku 1969

Ženatý, má 2 děti

 

Psychiatr a vědec Dr. Jiří Podlipný je členem Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 od roku 2002. Do veřejného života vstoupil v revoluci 1989, kdy byl členem stávkového výboru na Lékařské fakultě UK v Plzni. Aktivně se podílel na rozbití totalitního komunistického režimu. Po absolvování vysoké školy se věnoval práci v cestovním ruchu. Od r. 1994 pracuje odborně ve Fakultní nemocnici v Plzni. Kromě práce zdravotnické vyučuje jako odborný asistent na Psychiatrické klinice LF UK. Jeho aktivní občanský odpor proti nešťastnému záměru města budovat slévárnu hliníku Nemak na Borech jej znovu přivedl do komunální politiky a sblížil s Pravou volbou pro Plzeň. V  roce 2002 Byl zvolen radním obvodu a předsedal Výboru pro Roudnou, kde bydlí. Poslední čtyři roky je v opozici členem zastupitelstva Městského obvodu 1 Lochotín.

Zasazuje se o přehodnocení nevhodného komunikačního řešení silničního průtahu Roudnou.

Ing. Jan Anderle

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen v Plzni 1956
Manželka Ing. Dana Anderlová, knihovnice
Děti: Marie a Jakub

Historik architektury Ing. Jan Anderle se učil strojním zámečníkem, absolvoval gymnasium a po skončení vysoké školy pracoval jako výzkumný a vývojový pracovník v podniku Škoda. Dlouhodobý zájem o dějiny stavitelství jej přivedl do skupinky nadšenců, s nimiž v roce 1984 zakládal Klub Augusta Sedláčka, který se věnuje všestrannému studiu hradů, zámků a tvrzí. V současnosti má Klub, jemuž Jan Anderle od roku 1999 předsedá, několik stovek členů a mnohotvárnou odbornou i osvětovou činnost a získal respekt také na odborném poli. Po převratu v roce 1989 Jan Anderle opustil „jistotu“ zaměstnance a věnuje se jako nezávislý specialista průzkumům historických staveb a urbanistických celků. Toto své zaměření potvrdil roku 1993 absolvováním obdobně zaměřeného studia na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Jeho profesní působení provází rozsáhlá odborná publikační činnost a organizační práce na poli vědy, rovněž se věnuje popularizaci jejích výsledků v podobě článků a přednášek. Posledních několik let působí vedle své hlavní profese jako externí učitel na Katedře archeologie ZČU v Plzni. V roce 1990 vstoupil do komunální politiky, byv zvolen za Občanské fórum členem Zastupitelstva města Plzně. V souvislé řadě je opakovaně volen do městského nebo obvodního zastupitelstva, v jejichž odborných komisích se vyjadřuje zejména k otázkám stavitelství, územního plánování a ochrany kulturního dědictví. Hledání politické formy, která by vyjadřovala odmítnutí pražského centralismu, trvala na tradičních hodnotách, přirozeném řádu věcí a v tomto duchu postupovala při řešení běžných otázek veřejné správy, jej přivedlo mezi zakladatele Pravé volby pro Plzeň. V současnosti zasedá v Zastupitelstvu městského obvodu Plzň 4 Doubravka.

Mgr. Karel Syka R. I. P.

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen v Plzni 21. 9. 1949
Manželka MUDr. Ludmila Syková zubní lékařka, specializace ortodoncie
Synové Radek a Karel 


Výtvarný umělec, ředitel Základní umělecké školy – samostatný výtvarný obor, ředitel 1. čs. Galerie dětského výtvarného projevu v Plzni – Galerie Paletka. Výtvarný pedagog, který vychoval řadu dnes již renomovaných umělců, architektů a pedagogů.
Otec známý právník JUDr. Karel Syka byl vězněn nacisty v nejhorších koncentračních táborech včetně Osvětimi, kde byla vyvražděna téměř celá jeho rodina. Posléze byl za své přesvědčení pronásledován i komunisty. Stejně tak bratr matky, učitelky Anny Sykové, byl po více jak deset let vězněn v komunistických koncentrácích. Mgr. Karel Syka – výtvarník, v mládí rockový hudebník a studentský aktivista, člen studentské akademické rady z let 1968 nikdy nebyl a není členem žádné politické strany. Dlouhou dobu byl nucen čelit nátlaku a perzekuci STB. V prvních dnech po listopadu 1989 organizoval v Plzni spolu s V. Šmolíkem a Jiřím Kovaříkem realizaci letáků, plakátů a dalších materiálů pro jejich kolportaci. Za OF spoluorganizoval řadu akcí umělců, učitelů i studentů.
Připravil rozsáhlý výčet výtvarných realizací a výstav. Dlouholetý členen Rady Unie výtvarných umělců. Členem RS Design centra ČR. Byl dlouhodobě členem Zastupitelstva a Rady MO Plzeň 2, Slovany. Člen Komise výstavby a dopravy Rady MO Plzeň 2. Člen Okresní školské rady. Člen Školské komise RMP a Komise kultury RMP. Čen Zastupitelstva města Plzně, člen Kulturní komise Rady města Plzně

Ing. Miroslav Matějka

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen v Plzni 1967

Manželka: Mgr. Hana Matějková, učitelka

Dítě: syn Petr

Vystudoval střední ekonomickou školu v Plzni a poté Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po vykonání základní vojenské služby pracoval do listopadu 1993 ve finančním odboru koncernu ŠKODA Plzeň. 

Od 1.12.1993 nastoupil na místo v České spořitelně, a. s., oblastní pobočce v Plzni. Pracoval v odboru úvěry organizacím a podnikatelům. K 1.8. 1995 přešel do odboru úvěry v Investiční a Poštovní bance, a. s., oblastní pobočce v Plzni. Od roku 2000 pracuje jako analytik v Československé obchodní bance a.s.

Členem Klubu angažovaných nestraníků se stal již 25. 9. 1990. Pracoval v různých funkcích v Místním klubu Plzeň, byl členem rady a později místopředsedou klubu. Na začátku roku 1995 se stal členem Ústřední rady KAN a od začátku roku 1996 působí jako předseda místního klubu KAN v Plzni. V listopadu 2005 byl zvolen místopředsedou KAN. http://www.kan.cz

Vzhledem ke své profesi se zajímá především o finanční otázky města. Od roku 2002 pracuje jako člen Finančního výboru zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2. V roce 2005 postoupil jako náhradník do Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2, kam v roce 2002 kandidoval na kandidátce Pravé volby pro Plzeň. Od roku 2006 je členem Finanční komise Rady Města Plzně.

Ivan Rollinger

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen v Klatovech v roce 1971, v Plzni žije od r. 1978
Manželka Miroslava, účetnictví a realitní činnost
Děti Ivanka a MirekKurátor a spoluzakladatel památníku americké armády Patton Memorial Plzeň. Absolvoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Plzni v roce 1990, po té základní vojenskou službu v Plzni a poddůstojnickou školu v Trenčíně. Od roku 1992 prodejce zbraní, střeliva, loveckých potřeb a od roku 2005 správce muzea generála Pattona v Plzni. Podílí se zejména na zachování historických událostí spjatých s osvobozením jihozápadních Čech americkou armádou v roce 1945 prostřednictvím vlastní sbírky a spolupořádání vzpomínkových a pietních akcích pro veřejnost např. tradiční akce města Plzně „Slavnosti svobody“. Je předsedou občanského sdružení Indianhead Club Plzeň a členem dalších občanských sdružení, které se zabývají vojenskou historií a historickými vozidly. Ve volném čase se věnuje regionálnímu sběratelství militarií a předmětů poválečné hospodářské pomoci UNRRA, setkání s pamětníky, historii, kulturním památkám a pietním místům u nás i v zahraničí, vojenským a historickým vozidlům.
Od roku 2002 kandiduje za Pravou volbu pro Plzeň jako nestraník na radnici pracoval v komisích Pro otázky integrace cizinců a Pro bezpečnost.
 

MUDr. Jiří Bláhovec R. I. P.

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Dr. Jiří Bláhovec atřil po 17. listopadu 1989 v Plzni k zakladatelům Občanské fóruma a přispěl aktivně k destrukci režimu komunistické strany. Po roce 1989 byl radním města Plzně. Z aktivní komunální politiky odešel v roce 1998. Od té doby stále podporoval Pravou volbu pro Plzeň.

 

Ing. Zuzana Huclová

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozena v Chrudimi v r. 1956, v Plzni žije od r. 1981
Manžel Ing. Václav Hucl, projektant silničních staveb
Dvě dospělé dcery

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze (1979), od roku 1987 činná v bankovnictví. Od r. 2002 do roku 2010 zastupovala Pravou volbu pro Plzeň ve Finančním výboru Zastupitelstva města Plzně. V té době byla klíčovou spolupracovnicí ekonomického náměstka primatora města Plzně. Významnou měrou se podílela na formulování finanční strategie města v období přípravy projektů financovaných z evropské unie. Vedle svých profesních aktivit a rodiny se zajímá o politické, společenské a kulturní dění (zejména divadlo) a historii, volný čas věnuje péči o zahradu, psa a příležitostně i sportu (pěší a cyklo turistika, cestování apod.).

PhDr. Miroslav Hus

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen 1954 v Plzni

Historik Miroslav Hus po studiích archeologie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pracuje jako archeolog a numismatik v Západočeském muzeu v Plzni. Je autorem několika knih a mnoha desítek studií v odborném i vlastivědném tisku, autorem či komisařem řady výstav i mimo Plzeň. Od konce 1989 do jara 1990 byl náměstkem primátora, ve volebním období 1990-94 byl členem Rady města Plzně. V dalších volebních obdobích kandidoval především v městském obvodu Plzeň-2 Slovany, od 1998 za stranu Pravá volba pro Plzeň, kterou pomáhal zakládat a byl opakovaně zvolen jak v roce 1994, tak v letech 1998 i 2002. V těchto obdobích byl střídavě členem rady i řadovým zastupitelem, 1994 - 1995 zastával funkci místostarosty obvodu. V současné době je členem Rady MO Plzeň-2, a je také členem různých komisí samosprávy i odborných komisí opět na místní i nadregionální úrovni.

Ing. Jiří Trhlík

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen v Plzni v roce 1961
Manželka Mgr. Alena Trhlíková, učitelka
Děti Martin a Eva

Odborný pracovník ochrany životního prostředí Jiří Trhlík je členem Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 od roku 1998. Po absolvování vysoké školy pracoval jako technolog a snažil se v polooficiálních strukturách ovlivnit zanedbávanou ochranu životního prostředí. Po převratu v roce 1989 absolvoval postgraduální vzdělání zaměřené na ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a od té doby profesionálně pracuje v ochraně životního prostředí. Dále absolvoval studium ochrany životního prostředí na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, odborné stáže v Norsku a ve Švédsku, manažerský kurz řízení jakosti, ochrany ŽP a bezpečnosti práce. V letech 1998 - 2006 byl předsedou komise životního prostředí při Radě městského obvodu Plzeň 3. Zde se trvale zasazuje o z hlediska dopadu na životní prostředí kvalitní řešení koncepčních i dílčích problémů. Je také členem finančního výboru při Zastupitelstvu MO Plzeň 3. Vedle toho se věnuje problematice sportu mládeže, působil několik let i jako trenér fotbalových žáků či vedoucí dorostu. Inicioval vyhledávání lokalit pro nová hřiště jako náhrady za sportoviště, jejichž existence je ohrožena (např. z důvodu dopravních staveb). Angažoval se v otázce modernizace školních hřišť a jejich zpřístupnění veřejnosti po vzoru Hradce Králové. Působil také v komisi sportu a mládeže a je členem komise životního prostředí Rady města Plzně.