Zachovat teplárnu městu

Ekonomicky silné a nezadlužené město 

  1. Za vybrané daně kvalitní služby
  2. Zdravá ekonomika – základ dlouhodobé prosperity
  3. Prosperující a nezadlužené město
  4. Maximální využití zdrojů z Evropské unie
  5. Dobré podmínky pro soukromé a drobné podnikání
  6. Rozvoj a zkvalitnění MHD
  7. Aktivní podpora tvorby pracovních mís
  8. Podpora inovativních firem s vlastním výzkumem a vývoje

 

Vážíme si poctivých zaměstnanců, živnostníků a podnikatelů, jejichž daně naplňují městskou pokladnu. Město musí ovládat přirozené technologické monopoly zajišťující strategické služby pro občany. Město a městští úředníci musí vytvářet příznivé prostředí pro rozvoj podnikatelských aktivit.

Obecní samospráva je zřízena k zabezpečení služeb pro obyvatelstvo. Podniky poskytující základní služby a nezbytné funkce (výroba a rozvod pitné vody nebo tepla, hromadná doprava ) mající významný vliv na životní prostředí, představují přirozený technologický monopol. Proto navrhujeme podržet majoritní podíl města v Plzeňské teplárenské a.s., podílet se tak na zisku z prodeje el. energie a zajistit technicko-ekonomický model propojení struktur Plzeňské teplárenské a Dopravních podniků. Propojením teplárny a Dopravního podniku lze z výnosu teplárny za prodanou el. energii podporovat dopravu, a tak poskytovat dostupnou veřejnou dopravu.

Za naprosto zásadní považujeme udržení vodárenské a kanalizační soustavy v majetku města Plzně.

Prioritou je dlouhodobě udržet vyrovnaný rozpočet města. Rozvojové investiční projekty je nutno spolufinancovat ze zdrojů, které nabízí Evropská unie.

Z důvodu předcházení korupci se nesmí zvyšovat objem veřejných výdajů a musí být preferován princip veřejných soutěží. Důležité je spolupracovat s odborníky hospodářské komory a nezávislými konzultanty z university.

Pro snížení nezaměstnanosti považujeme za zásadní aktivní vyhledávání investorů s důraznou preferencí výroby, která nemá negativní vliv na životní prostředí. Budoucí hospodářský potenciál města musí být založen na znalostní ekonomice. Naším cílem je příchod investorů podnikajících ve vývoji a výzkumu. Zasadíme se proto o dobudování Vědecko - technického parku jako přirozeného pokračování projektu Borská pole.