Volební program

 • 1

  Budování objezdných silničních okruhů

  Vrátit město lidem !
  Město Plzeň - Vlídný, funkční a zdravý domov

  1. Podpora budování objezdných silničních okruhů
  2. Podpora výstavby záchytných parkovišť
  3. Preference, rozvoj a zkvalitnění městské hromadné dopravy
  4. Podpora zřizování pěších zón v centru města
  5. Podstatné zkrácení doby oprav komunikací
  6. Lepší možnosti pro dopravní obslužnost pro podnikatele
  7. Systém časově omezeného parkování
  8. Podpora cestovního ruchu jako významného zdroje příjmu, života a propagace města

   

  Zásadním problémem rozvoje Plzně je přetížená silniční síť. Jediným závažným zdrojem znečištění, který může radnice omezit, jsou exhalace z automobilů. Proto je nezbytné budovat dopravní soustavu města bez necitlivých zásahů do současné zástavby. Cílem je vedení hlavních komunikací mimo obytné, společenské a rekreační zóny. Pro odklonění automobilů z centra města navrhujeme budování silničních okruhů. Zasadíme se o podstatné zkrácení termínů oprav městské a zvýšení tlaku na dodavatele dopravních staveb silniční sítě. Na místo automobilů budeme dávat přednost veřejné hromadné dopravě prostřednictvím výrazných slev předplatných jízdenek a investicemi do obnovy vozového parku, zejména tramvají a trolejbusů.

  1. Zlepšit systém péče o životní prostředí, včetně kontroly a postihů
  2. Budování kanalizačních sítí i v okrajových částech města
  3. Kvalitní výsadba a údržba zeleně
  4. Kvalitní údržba čistoty města
  5. Zlepšení systému nakládání s odpady a jejich třídění, podpora sběrných dvorů
  6. Podpora zřizování odpočinkových míst ve městě

   

  Chceme zkvalitnit péči o životní prostředí. Zkvalitnit městskou zeleň, kultivovat parky a zakládat nové zelené plochy, podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení rekreační funkce vodních ploch na území města. Městské lesy ponecháme v majetku města a posílíme jejich rekreační funkce. Za důležité považujeme dobudování kanalizační infrastruktury v celém městě a zvyšování množství vodních zdrojů na veřejných místech

  1. Vytvářet dlouhodobé územní plány s ohledem na historii i budoucnost
  2. Zpracovávat územní plány s co největším ohledem na zájmy občanů a jejich individuální soukromá práva
  3. Preferovat revitalizaci zchátralých částí města (Brownfields) před otvíráním nových zastavitelných ploch na úkor zelených ploch


   

  Podrobný volební program pro dopravu naleznete zde

 • 2

  Omezení heren a hracích automatů

  Bezpečnost, Pořádek a právo !

  1. Důsledná ochrana poctivých občanů

  2. Důsledný postih nepoctivých a nepřizpůsobivých občanů

  3. Ochrana tradičních kulturních a společenských hodnot

  4. Důsledná protikorupční kontrola samosprávy

  5. Spolupracovat se státní a obecní policií, dbát na důslednou ochranu života, zdraví a majetku občanů

  6. Omezení heren a hracích automatů

  7. Podpora integrovaného záchranného systému

  8. Výrazná podpora hasičských sborů profesionálních i dobrovolných

  Především představitelé města musí ctít tradiční mravní kodex, dát jasně najevo, že bude platit právo a pravidla - a to pro všechny. Situaci ve městě musí určovat lidé, kteří zákon respektují, a ne ti, kteří ho porušují.

  V příštím volebním období považujeme za nezbytné odstranit z centra města Plzně stovky heren a hazardních přístrojů, které se zde rozmohly jako mor v průběhu vlády ODS a ČSSD v předchozích 4 letech.

  Pro výrazné zlepšení činnosti městské policie posílíme pravomoc městských obvodů při postihování přestupků proti veřejnému pořádku. Zajistíme ochranu dětských hřišť, parků a míst, kde si hrají děti. Posílíme pochůzkovou činnost strážníků včetně dostupnosti konkrétního strážníka mobilními telefony.

  Jedinou akceschopnou organizací pro případ živelních pohrom je hasičský záchranný sbor a dobrovolní hasiči. Podpoříme přípravu protipovodňových bariér a čištění říčních koryt.


   

 • 3

  Obnovení morálních hodnot

  Investice do budoucnosti !

  1. Rozvoj státního i nestátního školství

  2. Rozšíření nabídky zájmové činnosti a trávení volného času dětí a mládeže aktivní tvorbou a aktivním sportem

  3. Podpora společných projektů se ZČU a LF UK

   

  Vzdělávání je jediná cesta k obnovení tradičních morálních hodnot. Chceme podporovat různorodost vzdělávacích systémů tak, aby si každý mohl svobodně zvolit vzdělávací cestu. Navrhujeme vytvoření nabídky zájmové činnosti a trávení volného času dětí aktivní tvorbou, která není přípravou na budoucí povolání, ale osobní realizací. Tuto činnost je nutné umožnit v každém obvodě, v budovách škol jako přirozených kulturně společenských centrech. Budeme prosazovat investice do nových školních sportovišť.

  Radnice musí podporovat university a spolupracovat s nimi. Naším cílem je rozvoj státního i nestátního školství cestou rozšiřování pravomocí ředitelů škol a školských rad s účastí rodičů, a tomu odpovídající větší míra odpovědnosti rodiny .


   

 • 4

  Podpora uměleckých spolků a sdružení

  Kultura je projev svobody občanů !

  1. Podpora grantového systému kultury včetně víceletých projektů
  2. Podpora uměleckých spolků a sdružení
  3. Ochrana historických památek
  4. Podporovat veřejné knihovny včetně rozsáhlé a volné dostupnosti internetu
  5. Podpora projektů pro turistickou atraktivitu města

  Úroveň kultury je měřítkem kvality života ve městě. Obecní rozpočet musí podporovat kulturní aktivity občanů, a to podle jednoznačných a průhledných pravidel grantového systému s důrazem na dlouhodobé projekty.

  Naším cílem je podporovat veřejné knihovny jako základní zdroj informací. Považujeme za důležité podporovat aktivní amatérská divadla, umělecké spolky, kulturní činnost mládeže včetně galerie dětského výtvarného projevu.

  Podpoříme ochranu historických památek před zničením. Odkaz minulosti považujeme za klíč k posílení plzeňského patriotismu. Rozvineme kvalitu společenského života, zejména podporou divadel, filmového festivalu Finále, Skupovy Plzně, jazzu na ulici i dalších tradičních plzeňských kulturních podniků, a to ve spolupráci se spolky a profesními organizacemi umělců. Podpoříme rozvoj divadla, zoologické zahrady a galerií.

  Plzeň je a bude turisticky atraktivní, naším úkolem je zásadně zlepšit propagaci města.

 • 5

  Rozvoj a údržba sportovních zařízení

  Aktivní život !

  1. Podpora rekreačního sportu a volnočasových aktivit
  2. Rozvoj a údržba sportovních zařízení, sloužících aktivně sportující široké veřejnosti
  3. Cyklistické stezky a zřízení systému sítě veřejných kol

   

  Víme, že tělesná aktivita významně přispívá k celkovému rozvoji osobnosti. Velmi důležité je výchovné působení tělovýchovy zejména pro děti a mládež. Proto budeme podporovat rekreační sport formou dotací sportovním klubům, skautům a Sokolu, určených zejména na rozvoj a údržbu sportovních zařízení sloužících široké veřejnosti.

  Za důležitou považujeme výstavbu jednoduchých sportovišť, zejména v rekreačních zónách města, a jednoduchých hřišť pro děti v sídlištích. Chceme rozvíjet cyklistické stezky,které jsou vhodné nejen pro rekreaci, ale   usnadňují i  dopravu ve městě, slouží jako spojnice mezi středem města a obytnými zónami a  chceme je propojit je na regionální síť. Budeme se zasazovat o zřízení sítě veřejných kol.

 • 6

  ÚŘADY MUSÍ BÝT PRO LIDI!

  Chceme, aby poctivý občan Plzně byl co nejméně obtěžován a omezován úřady města.

  1. Chceme samosprávu i úřady s rychlým a kontrolovatelným rozhodováním v zájmu občanů
  2. Vytváření podmínek pro rozšiřování a zkvalitňování veřejných služeb
  3. Odstranění korupčního prostředí a důsledný postih korupce
  4. Důsledná veřejná kontrola veřejných zakázek a nakládání s majetkem města
  5. Zjednodušení a urychlení vyřizování úřední agendy a žádostí občanů
  6. Úřednický aparát důsledně nezávislý na politických stranách

  Výkon veřejné správy je především službou občanům. Občané zřizují úřady pro svoji potřebu a platí je ze svých daní. Jsme lidmi, kteří nadevše milují svobodu, a proto vychází ze zásady, že úředníci jsou zde pro občany, nikoli občané pro úředníky.

  Za zásadní považujeme zjednodušení a urychlení vyřizování žádostí občanů, důslednou kontrolu veřejných zakázek a nakládání s majetkem města.

  Samosprávné orgány nesmí mít žádné tajnosti před obyvateli Plzně, protože řízení města je demokratické, musí být tedy otevřené. Korupce a nekorektní jednání musí být nekompromisně trestány.

  Protikorupčí opatření znamenají jasně definovaná, zdůvodňovaná a elektronicky zveřejňovaná zadání výběrových řízení; elektronické uveřejňování výsledků VŘ; odstranění podmínky mlčenlivosti o smlouvě ze smluv se soukromými dodavateli.

  Profesionální úřednický aparát musí být nezávislý na politických stranách. Úředníci musí být důsledně kontrolováni volenými zastupiteli.

 • 7

  Zachovat teplárnu městu

  Ekonomicky silné a nezadlužené město 

  1. Za vybrané daně kvalitní služby
  2. Zdravá ekonomika – základ dlouhodobé prosperity
  3. Prosperující a nezadlužené město
  4. Maximální využití zdrojů z Evropské unie
  5. Dobré podmínky pro soukromé a drobné podnikání
  6. Rozvoj a zkvalitnění MHD
  7. Aktivní podpora tvorby pracovních mís
  8. Podpora inovativních firem s vlastním výzkumem a vývoje

   

  Vážíme si poctivých zaměstnanců, živnostníků a podnikatelů, jejichž daně naplňují městskou pokladnu. Město musí ovládat přirozené technologické monopoly zajišťující strategické služby pro občany. Město a městští úředníci musí vytvářet příznivé prostředí pro rozvoj podnikatelských aktivit.

  Obecní samospráva je zřízena k zabezpečení služeb pro obyvatelstvo. Podniky poskytující základní služby a nezbytné funkce (výroba a rozvod pitné vody nebo tepla, hromadná doprava ) mající významný vliv na životní prostředí, představují přirozený technologický monopol. Proto navrhujeme podržet majoritní podíl města v Plzeňské teplárenské a.s., podílet se tak na zisku z prodeje el. energie a zajistit technicko-ekonomický model propojení struktur Plzeňské teplárenské a Dopravních podniků. Propojením teplárny a Dopravního podniku lze z výnosu teplárny za prodanou el. energii podporovat dopravu, a tak poskytovat dostupnou veřejnou dopravu.

  Za naprosto zásadní považujeme udržení vodárenské a kanalizační soustavy v majetku města Plzně.

  Prioritou je dlouhodobě udržet vyrovnaný rozpočet města. Rozvojové investiční projekty je nutno spolufinancovat ze zdrojů, které nabízí Evropská unie.

  Z důvodu předcházení korupci se nesmí zvyšovat objem veřejných výdajů a musí být preferován princip veřejných soutěží. Důležité je spolupracovat s odborníky hospodářské komory a nezávislými konzultanty z university.

  Pro snížení nezaměstnanosti považujeme za zásadní aktivní vyhledávání investorů s důraznou preferencí výroby, která nemá negativní vliv na životní prostředí. Budoucí hospodářský potenciál města musí být založen na znalostní ekonomice. Naším cílem je příchod investorů podnikajících ve vývoji a výzkumu. Zasadíme se proto o dobudování Vědecko - technického parku jako přirozeného pokračování projektu Borská pole.


   

 • 8

  Podpora dobrovolníků a charity

  Podpora a pomoc !

  1. Podporujeme motivační sociální systém a veřejně prospěšné práce pro obec
  2. Podpora efektivních neziskových organizací, zejména zaměřených na mládež, seniory či  sociálně potřebné
  3. Podpora dobrovolných a charitativních organizací v oblasti sociální péče
  4. Podpora sociálních projektů včetně soukromých

  Pomoc při překonání sociální nouze musí nabízet konkrétní lidé, nikoli neosobní úřady. Naším cílem proto je podporovat neziskové organizace pečující o slabé a méně úspěšné. Považujeme za důležité zvýšit kapacitu domovů pro důchodce vybudováním nového zařízení.

   


   

  Dostupné bydlení !

  1. Prodej bytů a domů co největšímu okruhu zájemců
  2. Podpora nové bytové výstavby ve vhodných lokalitách
  3. Ponechat určitou část bytového fondu ve vlastnictví obce pro sociální potřeby a potřeby v havarijní nouzi
  4. Důsledné dodržování podmínek bydlení (úhrad za nájemné) v obecních bytech

  Důležitou funkcí města je umožnit obyvatelstvu přiměřené bydlení. Proto podporujeme urychlený prodej bytů a domů co největšímu okruhu zájemců. Pro sociálně slabé si město musí ponechat část domů ve svém vlastnictví a vést přesnou a přísnou evidenci o využití těchto bytů. Výnos nájemného z městských bytů musí být investován do údržby těchto bytů. Pro podporu nové bytové výstavby navrhujeme prodávat velmi výhodně městské pozemky. Vlastní stavbu musí organizovat soukromí investoři.


   

  Prevence a dostupnost !

  1. Podpora preventivních a osvětových programů
  2. Podpora dostupnosti zdravotnických zařízení a lékáren
  3. Podpora soukromých ordinací
  4. Podporovat všechny typy zařízení domácí a ambulantní péče o nemocné

  Budeme spolupracovat s Fakultní nemocnicí v Plzni a ostatními nemocnicemi na vytvoření chybějící funkční sítě zdravotnických zařízení. Cílem je zlepšení součinnosti při poskytování neodkladné péče. Radnice se nemůže tvářit, že se zdravotnickými zařízeními na území města nemá nic společného.

  Naším cílem je zachování provozu polikliniky na Slovanech a zajištění lékařské služby první pomoci a pohotovostní lékárny. Navrhujeme využít budovy Fakultní nemocnice na Borech pro sociální účely ve spolupráci i s charitativními a církevními organizacemi. Jedním z nejdůležitějších úkolů městské správy bude protidrogová prevence. Finančně podpoříme telefonní

  "Linku dětské pomoci".

  Ve spolupráci s lékařskou komorou stanovíme podmínky podpory prevence i aktivní lékařské pomoci.


  Senioři jsou naši spoluobčané, kteří už mají zažitou rozsáhlou životní zkušenost, kterou chceme využívat.

  1. Chceme podněcovat smysluplné aktivity seniorů, např. jejich sportovní a kulturní vyžití
  2. Podpoříme všechny akce ve prospěch seniorů, ať už budou organizované městem, či nezávislými organizacemi
  3. Podpoříme péči o seniory jak v penzionech pro seniory, tak v rodinách
  4. Neváháme aktivní seniory mít na své volební kandidátce
 • 9

  Rozvoj veřejné dopravy v Plzni

  Silniční doprava

  Silniční doprava je nedílnou součástí soudobé společnosti, její význam je nezpochybnitelný, ovšem sama není univerzální odpovědí na všechny dopravní potřeby a problémy, ba často tyto problémy vyvolává a neúměrně je zvětšuje, zejména ve městech. Plzeň potřebuje dokončit základní komunikační síť pro automobilovou dopravu spočívající zejména v několika rozpracovaných projektech přeložek hlavních státních silnic (I/20, I/27) či krajských silnic, u kterých má město významný podíl ve vyvolaných investicích. Těmito projekty se bude Plzeň zabývat v nejbližších minimálně dvou dekádách. Pravá volba pro Plzeň podporuje přednostně výstavbu tzv. Západního okruhu a přeložky silnice I/20 (Studentská – Jateční).
  U městských komunikací dále hodláme podporovat zklidňování dopravy, což povede k její vyšší bezpečnosti a ke snížení hlučnosti. Metody, jak tohoto efektivně dosáhnout, vidíme spíše v dodržování platných zákonů a vyhlášek pro silniční provoz než v budování nákladných technických opatření. U silničních novostaveb upřednostňujeme řešení, která budou ohleduplná k okolní obytné zástavbě, pěší dopravě a příznivá pro krátké docházkové vzdálenosti mezi zastávkami veřejné dopravy, např. na křižovatkách.

  V minulém volebním období 2010-2014 jsme podpořili:

  1. Přípravu výstavby tzv. Západního okruhu města
  2. Realizaci stavby nového mostu přes Berounku u čisticí stanice místo mostního provizoria
  3. Vznik vyhrazených jízdních pruhů pro vozidla městské veřejné dopravy v ulici U Prazdroje

  V letech 2014 - 2018 hodláme podpořit či iniciovat:

  1. Nadále průběžně připravovat a realizovat výstavbu tzv. Západního okruhu (alternativa k nevhodnému Severojižnímu průtahu) a Východního okruhu (přeložka státní silnice I/20
  2. Zřídit dle vzoru z Německa osvědčené Zóny 30, určené pro dopravní zklidnění obytných a historických čtvrtí.
  3. Prosadit zklidnění Slovanské a Mikulášské třídy ihned po dokončení připojení přivaděče silnice I/20 do Koterovské a Lobezské ulice.
  4. Omezení výstavby velkých obchodních center či jiných zdrojů automobilové dopravy v centrální části města a dalších dopravně zklidněných částech města
  5. Podpořit rozvoj carsharingu (sdílení aut) ve městě

   

  Doprava v klidu - parkování

  Řešení parkování silničních dopravních prostředků na území města je problém, se kterým se potýkají všechna větší města Evropy. Prostorové nároky automobilové dopravy jsou tak obrovské, že je není možné v původních  historických centrech měst bez regulace uspokojit.
  Pravá volba pro Plzeň proto souhlasí s myšlenkou záchytných parkovišť navázaných na kapacitní vnitřní městský okruh, ze kterých není problém dojít pěšky či dojet veřejnou dopravou kamkoliv do centrální části města. Na financování výstavby těchto parkovišť by se měli podílet především uživatelé – majitelé dopravních prostředků. Taková parkoviště by měla sloužit v první řadě osobám dojíždějícím do centra města za prací, za běžnými nákupy či zábavou a turistům. Parkování je nutné řídit sofistikovaným informačním systémem  na vnitřním městském okruhu, aby bylo zabráněno zbytečnému „hledání“ místa pro parkování.
  Občané bydlící či podnikající v centru by měli mít možnost svá vozidla odstavit v docházkové vzdálenosti za finančně příznivých podmínek.

  V minulém volebním období 2010 - 2014 jsme podpořili:

  1. Výstavbu lokálních parkovišť v okrajových čtvrtích města

  V letech 2014-2018 hodláme podpořit či iniciovat:

  1. Nadále připravovat a realizovat výstavbu záchytných parkovišť a parkovacích domů na vnitřním městském okruhu – při jeho vnějším okraji
  2. Naopak zabránit stavbě parkovišť a parkovacích domů v těsné blízkosti historického centra (u ZČ Muzea, U Zvonu), protože by ve svém důsledku způsobily nárůst dopravního zatížení centra Plzně
  3. Promyšleně regulovat parkování v centrální části města – parkovací místa především pro místně bydlící a podnikající
  4. Pro potenciální výstavbu parkovacích domů mít v územním plánu vyhrazené prostory v problematických lokalitách (Košutka, Doubravka atp.)
  5. Při rekonstrukcích obchodních ulic v centru pamatovat na široké a bezbariérové chodníky a dostatek stojanů pro bezpečné odstavení jízdních kol

   

  Městská veřejná doprava

  Městská veřejná doprava (MVD) je neodmyslitelnou součástí moderního města. Bez ní by Plzeň dopravně zkolabovala. Ve městě velikosti Plzně musí být páteří dopravy rychlé, kapacitní a ekologicky příznivé tramvaje, které jezdí v koridorech dopravně segregovaných od ostatní dopravy. Tramvajové linky proto musí obsluhovat hlavní zdroje dopravy, jako jsou velká sídliště, centrum města, nádraží, významné školy, úřady a terminály příměstské dopravy. Trolejbusová doprava je stále ekologicky nejpříznivějším druhem silniční dopravy i ve srovnání s autobusy na plyn či elektrobusy. Poměrně nákladnou síť trolejového vedení je proto vhodné využívat maximálně efektivně, protože náklady na trakční elektrický proud jsou u kapacitně stejných vozidel podstatně nižší než u naftového pohonu. Snahou Plzně by proto mělo být dále převádět frekventované autobusové linky (či jejich části) do trolejbusové podoby. Autobusová doprava by měla páteřní systém tramvajových linek a trolejbusů doplňovat na linkách mimo centrální část města.
  Plzeň v následujících letech čeká zásadní modernizace zázemí pro deponování a opravy vozidel MVD. Jsme pro variantu rozšíření tramvajové vozovny na Slovanech a vybudování nové vozovny pro trolejbusy a autobusy na Borských polích.
  Obecným požadavkem na moderní vozidlo MVD pro Plzeň je nízkopodlažní konstrukce pro usnadnění nástupu imobilním spoluobčanům a maminkám s kočárky, kvalitní topení a větrání, vybavení dokonalým informačním systémem a snadné čistění interiéru.
  Na všech frekventovanějších zastávkách musí být standardem zastávkový přístřešek, lavička a odpadkový koš, v centrálních přestupních uzlech inteligentní informační zastávkový sloupek. Nástupní hrana zastávky by měla umožnit bezproblémové najetí nízkopodlažního vozidla k zastávce, přestupní zastávky musí být vybudovány tak, aby minimalizovaly pěší přesuny či přechody přes frekventované komunikace. Ideální je, pokud je zastávka řešena jako „hrana – hrana“.
  Dále je nutné ve spolupráci s krajem budovat kvalitní přestupní uzly dálkové, regionální a městské dopravy a rozvíjet  veřejnou dopravu v příměstské oblasti, aby její obyvatelé nemuseli při svých cestách do Plzně využívat automobilovou dopravu.

  V minulém volebním období 2010-2014 jsme podpořili:

  1. Optimalizaci sítě linek městské veřejné dopravy (MVD), která přinesla značné části obyvatel Plzně zkrácení čekání na spoje, zajištění snadného přestupu mezi hlavními linkami a zpřehlednění jízdních řádů
  2. Zásadní modernizaci řízení MVD pomocí nového dispečinku využívající GPS technologii, který přinese výrazné zlepšení řízení provozu, zpřesnění spojů MVD a usnadnění garance přestupů mezi linkami
  3. Ve spolupráci s krajem vznik Plzeňského organizátora dopravy (POVED), zastřešující organizace, která bude koordinovat provoz jednotlivých druhů veřejné dopravy na území kraje a města,určovat nutné investice do infrastruktury a dohlížet na služby dopravců
  4. Investice do nákupu nových nízkopodlažních vozidel, jako jsou kloubové autobusy pro linku č. 30, nové trolejbusy pro linku č. 16 a modernizace tramvají dosazením nízkopodlažních článků
  5. Vstavbu nové trolejbusové trati na Borská pole a přípravu výstavby tramvajové trati k Západočeské univerzitě
  6. Zahájení úprav přednádražního prostoru tak, aby se zvýšilo pohodlí a rychlost přestupu z vlaku na VHD.

  V letech 2014 - 2018 hodláme podpořit či zcela nově zavést:

  1. Nadále udržet rozsah zajištění veřejné dopravy na území města a průběžně zvyšovat její kvalitu.
  2. Rozšiřovat bez prodlení obsluhu veřejné dopravy do nových obytných a průmyslových zón – podmiňovat další investiční projekty zajištěním kvalitního napojení na síť veřejné dopravy
  3. Dokončit tramvajovou trať k Západočeské univerzitě a přestupní terminál mezi regionální a městskou dopravou v Kaplířově ulici
  4. Ve spolupráci s investorem Správou železniční dopravní cesty upravit přestupní uzel „hlavní“ nádraží tak, aby byl přívětivější pěším a uživatelům veřejné dopravy včetně regionální autobusové
  5. Doplňovat chybějící zastávkové přístřešky a další drobný mobiliář na důležitých zastávkách včetně inteligentních informačních zastávkových označníků
  6. Na tramvajových hlavních bus linkách podporovat výraznou preferenci vozidel MVD na křižovatkách
  7. Realizovat technické úpravy tramvajových tratí a vozidel pro snížení jejich hlučnosti

  Pěší doprava

  Pěší doprava je nejpřirozenějším způsobem dopravy. Při analýze Plzeň po jejích základních celcích, jako je centrum města či centra jednotlivých čtvrtí, snadno dojdeme ke zjištění, že většina dopravních cílů v rámci těchto lokalit je dosažitelná pěší dopravou. Význam pěší dopravy však v Plzni omezuje hodně faktorů. Především je to nedostatek přívětivých pěších koridorů, kde by chodec nebyl obtěžován hlukem a zápachem z frekventovaných silnic, bezohledným zaháněním do nepřirozených prostor, jako jsou podchody, strmá schodiště, chodníky stísněné odstavenými automobily, chybějící nebo bariérové přechody pro chodce apod.

  V minulém volebním období 2010 - 2014jsme podpořili:

  1. Úpravy Karlovarské, Lidické třídy směřující k zlepšení komfortu chodců
  2. Vybudování několika společných komunikací a lávek pro pěší i cyklisty
  3. Prosazení projektu Sportovně-rekreačních tras v údolí řek
  4. Doplnění přechodů pro chodce u vlakového nádraží
  5. Vznik pěší zóny v Martinské a Riegrově ulici

  V letech 2014- 2018 hodláme podpořit či zcela nově zavést:

  1. Vybudování přechodů pro chodce v křižovatce U Prazdroje
  2. Sledovat systematicky při rekonstrukcích komunikací prostorový komfort pěší dopravy na významných přirozených pěších koridorech
  3. Nové lávky pro pěší a cyklisty, např. přes Mži u ZOO a přes Radbuzu u Meditační zahrady
  4. Vznik dalších racionálních pěších zón v centru města

   

  Cyklodoprava

  Dopravní cyklistiku vnímáme jako velmi vhodnou alternativu oproti ostatním druhům dopravy v městském prostoru za předpokladu, že bude existovat efektivní síť bezpečných cyklistických koridorů, cyklostezek a ostatní k tomu příslušející infrastruktury. S ohledem na fakt, že v některých českých i zahraničních městech podíl cyklodopravy na celkovém objemu osobní dopravy je ve výši několika desítek procent, považujeme podporu investic do cyklistické infrastruktury za velmi žádoucí. Kromě jejího dopravního významu je třeba ocenit i podstatně menší prostorovou náročnost této dopravy a ohleduplnost k životnímu prostředí, včetně nízkého hluku v intravilánu měst. A v neposlední řadě také pozitivní vliv na fyzickou kondici a zdraví občanů, což je v dnešní době stále aktuálnější téma.
  Abychom dosáhli žádaného stupně cyklizace společnosti v Plzni dle vzoru měst ve vyspělém Švýcarsku, Německu či Švédsku, je nutné systematicky podporovat dokončení páteřní sítě bezpečných a pohodlných cyklostezek ve městě dle schváleného generelu cyklistické dopravy. Kromě toho, se budeme snažit motivovat významné cyklistické cíle (velké zaměstnavatele, školy, úřady na území města), aby cyklistům umožnily své dopravní prostředky bezpečně odstavovat. Podporovat budeme také rekreační cyklistiku na území města a v jeho okolí zejména ve vazbě na příměstské lesy a vodní toky a plochy.

  V minulém volebním období 2010 - 2014 jsme podpořili:

  1. Aktualizaci Generelu cyklistických tras na města Plzně
  2. Zvedení víkendové přepravy jízdních kol ve vozidlech městské veřejné dopravy
  3. Posazení projektu Sportovně-rekreačních tras v údolí řek
  4. Výstavbu cyklostezek ve výši několika desítek miliónů Kč

  V letech 2014 - 2018 hodláme podpořit či zcela nově zavést:

  1. Nadále udržet finanční prostředky určené na výstavbu cyklostezek
  2. Prosadit na vhodných místech výstavbu cyklostezek v tzv. hlavním dopravním prostoru, a tím uspořit finanční prostředky současně se zrychlením cyklistické dopravy
  3. Zavést povinnost při výstavbě či generálních rekonstrukcích obchodních center, škol a úřadů, vyčlenit vhodné prostory a místa pro bezpečné parkování a odstavování jízdních kol
  4. Podporovat popularizaci dopravní cyklistiky u školní mládeže
  5. Nadále pokračovat v přípravě a výstavbě sportovně rekreačních tras podél řek
  6. Kultivovat část cyklistické veřejnosti za pomoci výchovy a případně represe ze strany městské či státní policie.

   

  Žádná doprava – dobrá doprava

  Pro městskou pokladnu a životní prostředí obyvatel je samozřejmě ideální stav, pokud není žádné dopravy potřeba. Tento požadavek lze výrazně ovlivnit dobrým plánováním výstavby města – urbanistickou koncepcí, která by neměla dovolit výrazná disproporční uspořádání. V moderním plánování měst se považuje za již překonanou koncepce, která byla v Plzni zvolena před lety, kdy na jedné straně města jsou velké obytné plochy a na druhém zase rozsáhlé průmyslové areály. Taková koncepce samozřejmě extrémně zatěžuje dopravní systém města a neefektivně využívá drahé dopravní prostředky městské veřejné dopravy. Přitom většina moderních výrobních podniků zatěžuje své okolí hlukem či zplodinami naprosto minimálně.
  Jinou ukázkou problematického trendu jsou velká nákupní střediska, která sice části občanů vyhovují, ale v důsledku jejich rozmachu zanikají malé – přirozeněji rozmístěné prodejny základních potřeb. Doplácejí na to především starší lidé se špatnou pohyblivostí, kterým se pak často mnohonásobně prodlužují cesty za nákupy. A v neposlední řadě tato velká nákupní centra vedou k nárůstu dopravy jako takové, pro každý rohlík je pak třeba vyjet s nějakým dopravním prostředkem.
  Město samo o sobě však může zasahovat do úmyslů jednotlivých majitelů pozemků a investorů pouze omezeně. Jediným účinným nástrojem je územní plán města a zadávané stavebně regulační podmínky včetně dopravních omezení.

  V letech 2014 - 2018 se budeme snažit:

  1. Prostřednictvím územního plánu a regulačních podmínek zamezit výstavbě dalších velkých nákupních center, zejména v centru města
  2. Podporovat vznik menších obchodů po celém území města
  3. Zamezit přesunu významných úřadů, škol a minimálně obtěžujících výrobních podniků mimo současný – přirozený intravilán města a jeho páteřní pěší koridory a trasy veřejné dopravy