ÚŘADY MUSÍ BÝT PRO LIDI!

Chceme, aby poctivý občan Plzně byl co nejméně obtěžován a omezován úřady města.

  1. Chceme samosprávu i úřady s rychlým a kontrolovatelným rozhodováním v zájmu občanů
  2. Vytváření podmínek pro rozšiřování a zkvalitňování veřejných služeb
  3. Odstranění korupčního prostředí a důsledný postih korupce
  4. Důsledná veřejná kontrola veřejných zakázek a nakládání s majetkem města
  5. Zjednodušení a urychlení vyřizování úřední agendy a žádostí občanů
  6. Úřednický aparát důsledně nezávislý na politických stranách

Výkon veřejné správy je především službou občanům. Občané zřizují úřady pro svoji potřebu a platí je ze svých daní. Jsme lidmi, kteří nadevše milují svobodu, a proto vychází ze zásady, že úředníci jsou zde pro občany, nikoli občané pro úředníky.

Za zásadní považujeme zjednodušení a urychlení vyřizování žádostí občanů, důslednou kontrolu veřejných zakázek a nakládání s majetkem města.

Samosprávné orgány nesmí mít žádné tajnosti před obyvateli Plzně, protože řízení města je demokratické, musí být tedy otevřené. Korupce a nekorektní jednání musí být nekompromisně trestány.

Protikorupčí opatření znamenají jasně definovaná, zdůvodňovaná a elektronicky zveřejňovaná zadání výběrových řízení; elektronické uveřejňování výsledků VŘ; odstranění podmínky mlčenlivosti o smlouvě ze smluv se soukromými dodavateli.

Profesionální úřednický aparát musí být nezávislý na politických stranách. Úředníci musí být důsledně kontrolováni volenými zastupiteli.