Kandidáti pro obvod Plzeň 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ing. Jan Anderle

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen v Plzni 1956
Manželka Ing. Dana Anderlová, knihovnice
Děti: Marie a Jakub

Historik architektury Ing. Jan Anderle se učil strojním zámečníkem, absolvoval gymnasium a po skončení vysoké školy pracoval jako výzkumný a vývojový pracovník v podniku Škoda. Dlouhodobý zájem o dějiny stavitelství jej přivedl do skupinky nadšenců, s nimiž v roce 1984 zakládal Klub Augusta Sedláčka, který se věnuje všestrannému studiu hradů, zámků a tvrzí. V současnosti má Klub, jemuž Jan Anderle od roku 1999 předsedá, několik stovek členů a mnohotvárnou odbornou i osvětovou činnost a získal respekt také na odborném poli. Po převratu v roce 1989 Jan Anderle opustil „jistotu“ zaměstnance a věnuje se jako nezávislý specialista průzkumům historických staveb a urbanistických celků. Toto své zaměření potvrdil roku 1993 absolvováním obdobně zaměřeného studia na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Jeho profesní působení provází rozsáhlá odborná publikační činnost a organizační práce na poli vědy, rovněž se věnuje popularizaci jejích výsledků v podobě článků a přednášek. Posledních několik let působí vedle své hlavní profese jako externí učitel na Katedře archeologie ZČU v Plzni. V roce 1990 vstoupil do komunální politiky, byv zvolen za Občanské fórum členem Zastupitelstva města Plzně. V souvislé řadě je opakovaně volen do městského nebo obvodního zastupitelstva, v jejichž odborných komisích se vyjadřuje zejména k otázkám stavitelství, územního plánování a ochrany kulturního dědictví. Hledání politické formy, která by vyjadřovala odmítnutí pražského centralismu, trvala na tradičních hodnotách, přirozeném řádu věcí a v tomto duchu postupovala při řešení běžných otázek veřejné správy, jej přivedlo mezi zakladatele Pravé volby pro Plzeň. V současnosti zasedá v Zastupitelstvu městského obvodu Plzň 4 Doubravka.

Mgr. Petra Šampalíková

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

vdaná, dcera Klára (10 let) a Jáchym (5 let)

Vystudovala Masarykovo gymnázium v Plzni a následně Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 1999 působí jako učitelka češtiny a němčiny na Obchodní akademii v Plzni, od roku  2013 zde  vede sekci německého jazyka. Externě vyučovala  na Západočeské univerzitě, překládá z českého a německého jazyka. Již léta se věnuje mezinárodním projektům s partnerským městem Regensburgem, podporovaným Magistrátem města Plzně, Plzeňským krajem a Fondem česko-německé budoucnosti.Ráda cestuje do méně civilizovaných zemí.

Ing. Václav Mazín, Ph.D.

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen v Plzni 1952
Čtyři dcery


Pedolog Václav Mazín absolvoval stavební průmyslovou školu a později Vysokou školu zemědělskou v Praze. Po studiích byl zaměstnán jako stavbyvedoucí a posléze jako vědeckotechnický pracovník ve výzkumném ústavu. Před rokem 1990 nemohl pro své politické názory zastávat řídící funkce ani studovat pro dosažení dalších vědeckých hodností. Působil v té době jako amatér v různých plzeňských kapelách a zastával funkci trenéra mládeže ve sjezdovém lyžování. Po roce 1990 se stal ředitelem Pozemkového úřadu v Plzni a po roce 2001 se stal historicky posledním přednostou Okresního úřadu Plzeň-jih. Po reformě veřejné správy zastává opět funkci ředitele pozemkového úřadu. Publikuje jako přední odborník v oboru krajinného plánování a ekologie, zabývá se vědeckou činností, vyučuje na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a je členem představenstva České komory pozemkových úprav. Od roku 1994 spolupracuje se zastupiteli Pravé volby jako poradce pro otázky ochrany přírody a v letech 2002 - 2006 byl jako kandidát Pravé volby pro Plzeň jmenován předsedou komise životního prostředí města Plzně.

Ve volném čase je možné se s ním setkat v jazzových klubech, kde hraje s mladými hudebníky, nebo ve výstavních síních, jako členem skupiny plzeňských výtvarníků „Pivorádi“


 

Ing. Čeněk Stehlík

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Ing. Čeněk Stehlík je odborníkem na projektování dopravních staveb. Od založení Pravé volby pro Plzeň je klíčovým poradcem zastupitelů Pravé volby pro otázky dopravy a dopravích staveb. Od roku 1998 pracuje pro město Plzeň v různých komisích, zejména v Komisi pro koncepci a rozvoj.

Mgr. Radek Široký

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

plk. PhDr. Bc. Richard Šedivec

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

plk.PhDr.Bc. Richard  Šedivec
Narozen v Plzni v srpnu 1968
Ženatý, 2 dcery

Vystudoval  III.Gymnázium v Plzni, Opavská ul.  Po maturitě v roce 1986 nastoupil na Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni. Po jejím neúspěšném ukončení v roce 1988 pracoval krátce jako dělník v Zpč. pivovarech – provoz Gambrinus a následně nastoupil jako brigádník k Celní správě ČSSR. V letech 1989-1991 absolvoval dvouletou prezenční vojenskou službu jako člen házenkářských oddílů Dukla Písek a Dukla Vimperk.

Od roku 1991 pracoval jako celní úředník od nejnižších pozic, přes ředitele Celního úřadu v Plzni, po stávající pozici vedoucího oddělení Bezpečnosti Generálního ředitelství cel v Praze. Byť pracoval výhradně ve vnitrozemí republiky, přesto mezi jeho největší úspěchy patřilo např. v roce 1992 odhalení nelegálně obchodovaného zboží kamionové zásilky pašovaných cigaret ve výši cca.  8 mil. Kčs.

Svůj profesní růst podporoval průběžným vzděláváním. V roce 2003 absolvoval s titulem bakaláře státní VŠ Policejní akademii v Praze. O tři roky později dokončil s titulem magistra veřejnou VŠ ZČU v Plzni, obor Politologie, přičemž v roce 2007 obhájil rigorózní řízení na téže univerzitě na katedře Politologie a mezinárodních vztahů.

V rámci svého pracovního působení získal Potvrzení o ověření spolehlivosti od Úřadu pro civilní letectví, splňuje podmínky přístupu k utajeným informacím stupně „TAJNÉ - NATO“, je pracovníkem kryptografické ochrany, vlastní negativní lustrační osvědčení, je místopředsedou krizového štábu GŘC. V roce 2007 obdržel v rámci Celní správy ČR bronzovou služební medaili „Za vzornou službu“.

Nyní už bývalý aktivní hráč házenkářských týmů Škoda Plzeň, Sokol Bolevec či Slavie VŠ Plzeň se kvalitně dohovoří německy, obstojně anglicky, částečně rusky a omezeně i francouzsky. Své jazykové znalosti využil například při dvoutýdenní stáži v Lucembursku v roce 1998, na konferenci Evropské Komise úřadu OLAF v Bruselu v roce 2009 či v přeshraniční spolupráci s německými kolegy z Bavorska

Mimo pracovní aktivity se angažoval jako předseda školské rady na 28. ZŠ, v letech 2000-2010 byl předsedou výboru Společenství vlastníků (realizace zateplení domu), aktivně spolupracoval na petici pro zachování dětského hřiště v ulici Pod Vrchem. V letech 2013-2014 je členem Majetkové komise ÚMO Plzeň 4.

Má zájem o vnitropolitické dění a o zahraniční politické události. Přispívá na dobročinné účely (Charita, Nadace pro transplantace kostní dřeně Plzeň, Tříkrálová sbírka).

Richard Šedivec nikdy nespáchal žádný trestný čin, nikdy proti němu nebylo zahájeno žádné trestní stíhání za jakýkoliv trestný čin (ani nedbalostní). V celní správě nebylo vůči němu vedeno žádné kázeňské řízení. V rámci silničního provozu obdržel 2 blokové pokuty od roku 1986. Majetkové poměry: nemá žádné dluhy či půjčky vůči bankovnímu či nebankovnímu sektoru.

MUDr. Jiří Bláhovec R. I. P.

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Dr. Jiří Bláhovec atřil po 17. listopadu 1989 v Plzni k zakladatelům Občanské fóruma a přispěl aktivně k destrukci režimu komunistické strany. Po roce 1989 byl radním města Plzně. Z aktivní komunální politiky odešel v roce 1998. Od té doby stále podporoval Pravou volbu pro Plzeň.

 

Ing. Viktor Jílek

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Ing. Viktor Jílek po ukončení vysoké šloly pracuje jako živnostník v oboru pěstování a prodeje akvarijních ryb a exotických živočichů. Je ženatý a vychovává tři děti.

Ivo Weber

Nemo

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.