Budování objezdných silničních okruhů

Vrátit město lidem !
Město Plzeň - Vlídný, funkční a zdravý domov

 1. Podpora budování objezdných silničních okruhů
 2. Podpora výstavby záchytných parkovišť
 3. Preference, rozvoj a zkvalitnění městské hromadné dopravy
 4. Podpora zřizování pěších zón v centru města
 5. Podstatné zkrácení doby oprav komunikací
 6. Lepší možnosti pro dopravní obslužnost pro podnikatele
 7. Systém časově omezeného parkování
 8. Podpora cestovního ruchu jako významného zdroje příjmu, života a propagace města

 

Zásadním problémem rozvoje Plzně je přetížená silniční síť. Jediným závažným zdrojem znečištění, který může radnice omezit, jsou exhalace z automobilů. Proto je nezbytné budovat dopravní soustavu města bez necitlivých zásahů do současné zástavby. Cílem je vedení hlavních komunikací mimo obytné, společenské a rekreační zóny. Pro odklonění automobilů z centra města navrhujeme budování silničních okruhů. Zasadíme se o podstatné zkrácení termínů oprav městské a zvýšení tlaku na dodavatele dopravních staveb silniční sítě. Na místo automobilů budeme dávat přednost veřejné hromadné dopravě prostřednictvím výrazných slev předplatných jízdenek a investicemi do obnovy vozového parku, zejména tramvají a trolejbusů.

 1. Zlepšit systém péče o životní prostředí, včetně kontroly a postihů
 2. Budování kanalizačních sítí i v okrajových částech města
 3. Kvalitní výsadba a údržba zeleně
 4. Kvalitní údržba čistoty města
 5. Zlepšení systému nakládání s odpady a jejich třídění, podpora sběrných dvorů
 6. Podpora zřizování odpočinkových míst ve městě

 

Chceme zkvalitnit péči o životní prostředí. Zkvalitnit městskou zeleň, kultivovat parky a zakládat nové zelené plochy, podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení rekreační funkce vodních ploch na území města. Městské lesy ponecháme v majetku města a posílíme jejich rekreační funkce. Za důležité považujeme dobudování kanalizační infrastruktury v celém městě a zvyšování množství vodních zdrojů na veřejných místech

 1. Vytvářet dlouhodobé územní plány s ohledem na historii i budoucnost
 2. Zpracovávat územní plány s co největším ohledem na zájmy občanů a jejich individuální soukromá práva
 3. Preferovat revitalizaci zchátralých částí města (Brownfields) před otvíráním nových zastavitelných ploch na úkor zelených ploch


 

Podrobný volební program pro dopravu naleznete zde